نوشته‌ها

چند اثر تاریخی بازمانده از دوران باستان

چند اثر تاریخی بازمانده از دوران باستان

چند اثر تاریخی بازمانده از دوران باستانتیاهواناکو در بولیوی تیاهواناکو (Tiahuanaco و Tiahuanacu) نام جای پراهمیتی از دید باستانشناسی در باختر بولیوی کنونی می‌باشد و وابسته به تمدن پیش از کشف آمریکا به دست اروپاییان می‌باشد. این شهر بخش مهمی…