نوشته‌ها

کارشناسی آثار و اشیاء باستانی

کارشناسی آثار و اشیاء باستانی: ۱- شناخت مکانهای باستانی که ما به این قسمت اصلاً کاری نداریم.۲- شناخت اجساد که به صورت خلاصه برایتان توضیح دادم.۳- شناخت سنگ ها که خود به ۳ بخش تقسیم میشود:۱- سنگهای دوران حجر۲- سنگهای بعد از …