نوشته‌ها

کدام قبور و مزارها دارای گنج و دفینه هستند

کدام قبور و مزارها دارای گنج و دفینه هستند ؟ کجاها رو حفاری و کاوش کنیم؟

کدام قبور و مزارها دارای گنج و دفینه هستند کدام قبور و مزارها دارای گنج و دفینه هستند برای پاسخ این سئوال ، فقط کافیست نگاهی به تاریخ و زمان بکار گیری طلا در دوره های مختلف بیاندازیم . مطمئنا زمانی که در ایران طلا وجود ندا…