نوشته‌ها

کهن ترین نشانه تمدن بشری در تیمره خمین

کهن ترین نشانه تمدن بشری در تیمره خمین

کهن ترین نشانه تمدن بشری در تیمره خمیندر میان صخره ها صخره های تیمره  در شهرستان خمین، پر از طرح ها و نقاشی های ابتدایی و جالبی است که حکایت انسان های اولیه و عصر حجر را برای انسان های عصر فناوری بازگو می کند، صخره هایی که در زیباترین فصل خ…