نوشته‌ها

اوستن اولین جادوگر هخامنشی….

,
اوستانه اولین جادوگر و کیمیاگر دوره باستان: اوشتانه یا اوستَن، یک کیمیاگر و فیلسوف مغ ایرانی در زمان هخامنشیان بود.] او که یکی از کیمیاگران سلسلهٔ مغان زرتشت به شمار می‌رفت، در جریان لشکرکشی خشایارشا به یونان او را همراهی کرد و در آنجا به آموزش کیمیاگ…