نوشته‌ها

گنج پنهان در حمام ها

گنج پنهان در حمام هاگنج پنهان در حمام هادر باستان معمولا مردم نظافت خود را در رودخانه ها و چشمه ها انجام می دادند. اندکی بعد بفکر ساختن مکانی افتادند که بتوانند در فصل های مختلف بتوانند نظافت انجام دهند. در ادامه نقش حمام ها در حرف…