نوشته‌ها

ماجرای گنج باد آورده

ماجرای گنج باد آورده:در دوران سلطنت خسرو پرویز ساسانی ،بین ایران و روم جنگی در گرفت که به پیروزی ایرانیان منجر شد.رومیان فردی بنام هِرَقل را به پادشاهی برگزیدند.وی از آن جا که پایتخت امپراطوری روم را در خطر سقوط می دید ، دستورداد همه خ…