نوشته‌ها

تخریب و باز هم بی فرهنگی

تخریب اثر باستانی به بهانه یافتن گنج:محوطه باستانی مفیدی که دارای ۵۸ سنگ نگاره بود و بر اساس مطالعات باستان شناسان ۱۰ تا ۱۲ هزار سال قدمت تاریخی داشت چند روز پیش توسط حفاران غیرمجاز به بهانه یافتن گنج یا کشف معدن تخریب شد.خبرگ…