نوشته‌ها

معرفی تجربه های موفق در گنج یابی

,
معرفی تجربه های موفق در گنج یابی: در منطقه ای نزدیک یک روستا، چشمه ای وجود داشت که در چند متری آن دو درخت بسیار کهنسال به فاصله تقریبی ۱۵ متر از هم قرار داشتند، بطوریکه این دو درخت تقریبا در امتدا قبله (جنوب غربی) واقع می گشتند (البته کمی …