نوشته‌ها

موقعیت استراتژیکی گوردخمه ها

موقعیت استراتژیکی گوردخمه ها:گوردخمه ها معمولا بازتاب معماری عصروزمان خود هستند و در تراش آنها سه عامل مورد نظر بوده است:۱-روبروی یک منظره طبیعی تعبیه می شدند۲- روبروی یک جاده مهم شاهی و گذرگاهی مهم تعبیه می شدند۳- نقطه ای که ا…