نوشته‌ها

گوهر شناسی

گوهرشناسی و انواع سنگهای قیمتی گوهرشناسی:شناخت گوهرها و روش استحصال، پی جویی و استخراج آنهابه علت ارزش و زیبایی و کمیابی و خصوصیات ارزشمند دیگر، از دیر باز مورد توجه انسان بوده است. کشور عزیز ما نیز در گذشته از این امر مستثنی نبوده و مطا…